CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26.  SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26

Dự Án Thuỷ Điện Đăk Mi 2
Dự Án Thuỷ Điện Đăk Mi 2
Dự án - Thuỷ Điện Sông Bung 2
Dự án - Thuỷ Điện Sông Bung 2
Dự Án Hương Sơn 2
Dự Án Hương Sơn 2

Sơ đồ tổ chức

Với cơ chế hoạt động lớn, có nhiều chi nhánh hoạt động trên các tỉnh thành, nguồn nhân lực lớn nên công ty chia ra nhiều phòng ban để quản lý, nhằm đảm bảo tốt cơ chế hoạt động cũng như mang lại cho khách hàng sự hài lòng trọn vẹn nhất

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY:
I.CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Giám đốc điều hành;
- Ban kiểm soát
II.DANH SÁCH NHÂN SỰ BỘ MÁY QUẢN LÝ:
1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch : Đỗ Minh Tiến 
2 BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban kiểm soát : Ông Nguyễn Đình Bắc
3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Giám đốc         : Ông Nguyễn Phương Đông
P.Giám đốc      : Ông  Phan Bi
P.Giám đốc    : Ông Tống Văn Khánh
P.Giám đốc     Ông Nguyễn Văn Hường
4 .TRƯỞNG CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
Phòng Kinh tế - kỹ thuật         : Ông Phan Bi
Phòng Tài chính-Kế toán        Bà Nguyễn Thị Phi Yến
Phòng Tổ chức - Hành chính  : Bà Trần Thị Phương Anh

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC :

 

Dự án

Lĩnh vực hoạt động

Tin tức công ty

Thông tin cổ đông